ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenen “ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI” bu yıl iki farklı tema ile akademik dünya ve sanatseverler ile buluşuyor.

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl Dönümünü gururla kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde “100. YILINDA CUMHURIYETİN 100’Ü VE KÜLTÜREL MİRAS” teması ile hazırlanan, 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu düzenleme Kurulu 2. Temayı “ KÜLTÜR VE KÜLTÜREL MIRASIN KORUNMASI” olarak belirledi.

Uluslararası katılımcıların da, “100. YILINDA CUMHURİYETİN 100’Ü VE KÜLTÜREL MİRAS” konulu fotoğraflarla yarışmaya katılabilecekleri sempozyum 06-10 Kasım 2023 tarihleri arasında online ve yerinde katılım şeklinde gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na son katılım tarihi: 20 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir.

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. Yarışmanın Adı: Yakın Doğu Üniversitesi 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
 2. Yarışmanın Konusu: “Cumhuriyet Işığı: 100. Yılında Cumhuriyetin 100’ü” ve “Kültürel Miras”.
 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenen “ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI” kapsamında bu yıl iki farklı tema ile akademik dünya ve sanatseverler ile Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında düzenlenen fotoğraf yarışması aracılığıyla buluşuyor.

AMAÇ: Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıl Dönümünü gururla kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde yarışma teması, Cumhuriyetin kazandırdığı erdem, çoğulcu demokrasi ve çağdaş yaşam koşullarına atıfta bulunmak; dünü unutmayıp bugünün zenginliğini oluşturan kültürel mirasımıza da sahip çıkmayı, unutturmama amacıyla iki tema üzerinden hazırlanmıştır. Bu bağlamda kültür ve kültürel birikim kentlerin ve ülkelerin en önemli göstergeleridir. Buralarda yaşayan insanların tarihsel süreç boyunca yaşadıkları alanlara kattıkları değerler ve eserler o kentlerin biçimlenme şeklini ortaya koymuştur. Kültürel mirasın gelecek nesillere devredilmesi insanlığın en önemli görevlerinden biridir. Bu bilincin gelişmesi, kültürel değerlerin korunması ve nesilden nesile aktarılması için her türlü bilincin geliştirilmesi bu yarışmanın amacını oluşturmaktadır.

TEMA 1: “100. YILINDA CUMHURIYETİN 100’Ü VE KÜLTÜREL MİRAS”

TEMA 2: “KÜLTÜR VE KÜLTÜREL MIRASIN KORUNMASI”

Yazım Kuralları

Dergiye gönderilecek makale ve kitap incelemelerinde, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır.

Ana başlık 16 punto Türkçe, 14 Punto İngilizce ve koyu (bold); “Öz” ve “Abstract” başlıkları 12 punto ve koyu (bold); öz ve abstract 12 punto olmalıdır. Ana metin 10 Punto ve iki yana hizalı (justify) verilmelidir.

Temel başlıklar tamamen büyük harflerle ve koyu (bold); alt başlıklar ilk harfleri büyük olacak şekilde ve sonraki alt başlıklar ise, sadece ilk harfi büyük ve italik olacak şekilde verilmelidir. İstenildiği kadar alt başlık kullanılabilir. Tüm başlıklar 12 Punto olmalıdır.

Çalışmada, giriş, ana metin ve sonuç bölümlerine yer verilmelidir. Çalışma ile ilgili, 3-6 arası anahtar kelime/keywords verilmelidir.

Soldan ve üstten 3; sağdan ve alttan ise 2,5 boşluk bırakılmalıdır.

Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi, dipnotlu ya da dipnotsuz kaynak gösterimi yöntemlerinin her ikisini de benimsemektedir.

Dipnotsuz kaynak gösterimi Paragraf içerisinde kaynak göstermek isteyen yazarlar, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan APA formatını kullanmalıdır. Bu yöntemle ilgili detaylı bilgi için http://www.apastyle.org sitesine müracaat edilebilir.

Dipnotlu kaynak gösterimi Dipnotlu kaynak gösteriminde akademik çevrelerde genel kabul gören şartlara uymak esastır.

Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na son katılım tarihi: 8 Nisan 2023 olarak belirlenmiştir.   

 • Yarışma Kategorileri:

Yarışma; “Dijital (Sayısal) fotoğraf” ve “Drone” olmak üzere iki kategoride düzenlenmiştir.

 • Yarışma Koşulları:

. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

. Yarışmaya fotoğraf makinası ve/veya akıllı iletişim araçları aracılığıyla üretilen fotoğraflarla da katılınabilinir. Yazılım programları ile üretilen, görsel gerçeklik içerikli görüntüler katılamaz.

. Her katılımcı her bir kategori için en fazla 4 adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Herhangi bir kategoride fazladan fotoğraf gönderilmesi durumunda, yarışmaya katılan kişinin kural ihlalinde bulunduğu kabul edilir ve o kategoride yarışma dışında bırakılır.

. Yarışma; Düzenleyici Kurum çalışanları, düzenleme kurulu, seçici kurul üyeleri dışında, yurtdışı ve ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Buna karşın yarışmaya gönderilen fotoğrafın “yarışma organizasyonu dışında” herhangi bir yerde sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

. Fotoğrafın belgesel (özgün) yapısını değiştirmemek kaydıyla fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı “basit” işlemler yapılması, kontrast ayarları, vb fotografik müdahaleler kabul edilir. Ancak fotoğrafa görüntü eklenmesi ve çıkarılması kabul edilemez.

. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

. Drone kategorisi kapsamında insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

. Her türlü kural ihlali fotoğrafların “detaylı açıklama yapılmaksızın” değerlendirme dışı bırakılması anlamına gelir. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül iptal edilir. Değerlendirme komitesi iptal edilen ödüle ilişkin “boş bırakma”, “yerine bir alt ödül alan ödülü yükseltme” ve/veya “yerine herhangi bir ödül vermeme” yetkisine sahiptir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda değerlendirme komitesi diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda tek taraflı olarak yetkilidir. Dolayısıyla diğer “ödül almış” ve/veya “alamamış” yarışmacılara herhangi bir talep hakkı doğurmaz. Kural ihlali saptaması öncesinde eğer ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade etmesi gerekir. Bu konudaki kargo ve/veya her türlü posta ile gönderme bedeli ihlal yapan yarışmacı tarafından ödenir.

. Yakın Doğu Üniversitesi 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve YDÜ Sinema Sempozyumu Düzenleme Kurulu sorumlu değildir.

. Düzenleme komitesi, ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan istenecektir.

. Katılımcı fotoğraf yarışması sonrasında yapılacak olan sanal ya da gerçek sergi, kitap vb. çalışmalarda kullanılmak üzere fotoğrafların orijinalini e-posta ile göndermek zorundadır.

. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

 • Telif (Kullanım) Hakkı:

. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı  olarak gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül  alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma  iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat  verdiğini kabul eder. Dolayısıyla eser sahibi, eserleri için verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

. Katılımcı, yarışma için gönderdiği/yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar düzenleyici kurumun web sitelerinde https://usc2023.neu.edu.tr/ yayınlanacaktır.

 • Diğer Hususlar:

. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

. Yarışma ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacaktır.

. Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından bir “Albüm Kitap” ve/veya “Dijital Katalog” olarak yayınlanacaktır.

. Katılımcılar; https://usc2023.neu.edu.tr/ adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 • Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://usc2023.neu.edu.tr/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 5 Mb’yi de geçmemelidir.

. İnternet üzerinden yükleme veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde icw.neu@neu.edu.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

. Eserlerin yüklen(e)mesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Yakın Doğu Üniversitesi sorumlu değildir.

 • Seçici Kurul:

Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu (Jüri Başkanı)
Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Ürper
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan
On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir
Dokuz Eylül Üniversitesi

Öğrt. Gör. Gazi Yüksel
Yakın Doğu Üniversitesi

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu, Uluslararası Fotoğraf Yarışması için seçici kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Jüri değerlendirmesi iki turlu olarak gerçekleşecektir. İlk turda ön jüri tarafından yarışma şartnamesine uygun olan fotoğraflar belirlenecektir. Ön jüri en az beş kişinin katılımı ile online olarak toplanır. Ön jüri aşamasından geçen fotoğraflar yarışma kategorisinde yer alma hakkı kazanırlar. Bu aşamada düzenleme kurulu katılımcı fotoğraf sayısının fazlalığına göre “süreci verimli kullanma adına” online değerlendirme yapabilir. Yarışmanın son evresi olan final turunun yüz yüze yapılması planlanmıştır. Düzenleme kurulu “mevcut olağan ve/veya olağan dışı gelişmeler doğrultusunda” yüz yüze değerlendirme gün, saat ve yönteminde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

 • Yarışma Takvimi:

3. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yarışma Son Katılım Tarihi: 20 Ekim 2023

Finale Kalan Eserlerin Duyurusu: 25 Ekim 2023

Dereceye Giren Eserlerin Duyurusu: 27 Ekim 2023

Sergi ve Ödül Töreni: İlerleyen günlerde duyurulacaktır

 1. Ödül ve Sergileme Koşulları İlerleyen Günlerde DUYURULACAKTIR.

E-posta Adresi : icw.neu@neu.edu.tr